Home About Us News Agency Faculty and staff Research Education Announcement Contact Us
Agency
Institutes
Academic organizations
Academic organizations  
Academic Degree Committee
Release date: 2016/09/27  Article Source:Original site     Editor: zhangpan    Views:


Director Baocai Tan,
Deputy Director Deli Shi, Yuzhong Zhang
Member Yuezhong Li, Junying Miao, Yinbo Qu, Deli Shi, Baocai Tan, Renqing Wang, Jinxing Wang, Guangmin Xia, Min Xiao, Luying Xun, Fengning Xiang,Yuzhong Zhang, Youming Zhang 
Previous: Teaching Steering Committee
Next: Academic Committee

Shandong University,Jinan,Shandong,China
Copyrights © 2016, School of Life Sciences,Shandong University.All rights reserved.