Home About Us News Agency Faculty and staff Research Education Announcement Contact Us
Agency
Institutes
Academic organizations
Academic organizations  
Teaching Steering Committee
Release date: 2016/09/27  Article Source:Original site     Editor: zhangpan    Views:


Director Guangmin Xia
Deputy  Director Weihua Guo, Min Xiao
Member Guanjun Chen, Weihua Guo, Weihua Kong,  Cuiqing Ma, Junying Miao, Renqing Wang, Guangmin Xia, Min Xiao, Fengning  Xiang
Distinguished  member Min  Wu, Ji Yang

Next: Academic Degree Committee

Shandong University,Jinan,Shandong,China
Copyrights © 2016, School of Life Sciences,Shandong University.All rights reserved.