Home About Us News Agency Faculty and staff Research Education Announcement Contact Us
Research
Publication
Publication  
Publications in 2014
Release date: 2016/12/26  Article Source:Original site     Editor: admin    Views:

Number

Title

Authors

Journal

5-Year IF

1

Shaping a root system: regulating lateral versus primary root growth

Tian H, De Smet I, Ding Z

Trends in plant science

2014,19(7):426-431

14.191

2

Designer crops: optimal root system architecture for nutrient acquisition

Xiangpei Kong, Maolin Zhang, Ive De Smet, Zhaojun Ding*

Trends in Biotechnology

2014,32(12):597–598

12.052

3

Identification of a novel MTOR activator and discovery of a competing endogenous RNA regulating autophagy in vascular endothelial cells

Ge D, Han L, Huang S, Peng N, Wang P, Jiang Z, Zhao J, Su L, Zhang S, Zhang Y, Kung H, Zhao B*, Miao J*

Autophagy

2014,10(6):957-971

11.958

4

From a co-production design to an integrated single-cell biorefinery

Quanfeng Liang, Qingsheng Qi

Biotechnology Advances 2014,32:1328–1335

11.847

5

Molecular insight into bacterial cleavage of oceanic dimethylsulfoniopropionate into dimethyl sulfide

ChunYang Li, TianDi Wei, ShengHui Zhang, XiuLan Chen, Xiang Gao, Peng Wang, BinBin Xie, HaiNan Su, QiLong Qin, XiYing Zhang, Juan Yu, HongHai Zhang, BaiCheng Zhou, GuiPeng Yang and YuZhong Zhang*

Proceedings of the National Academy of the Sciences of the USA.

2014,111:1026–1031

10.285

6

A WheatSIMILARTORCD-ONEGene Enhances Seedling Growth and Abiotic Stress Resistance by Modulating Redox Homeostasis and Maintaining Genomic Integrity

Shuantao Liu,Shuwei Liu, Mei Wang, Tiandi Wei, Chen Meng, Meng Wang, and Guangmin Xia*

Plant Cell

2014,26:164–180

9.88

7

TAA1-regulated local auxin biosynthesis in the root-apex transition zone mediates the aluminum-induced inhibition of root growth inArabidopsis.

Zhong-Bao Yang, Xiaoyu Geng, Chunmei He, Feng Zhang, Rong Wang, Walter J. Horst and Zhaojun Ding*

Plant Cell

2014,26(7):2889-2904

9.88

8

Systmatic metabolic engineering of Escherichia coli for high-yield production of fuel bio-chemical 2,3-butanediol

Xu YQ, Chu HP, Gao C, Tao F, Zhou ZL, Li K, Li LX, Ma CQ*, Xu P*

Metabolic Engineering

2014,23:22–33

8.322

9

Synthesis of polyhydroxyalkanoates from glucose that contain medium-chain-length monomers via the reversed fatty acid β-oxidation cycle in Escherichia coli

Zhuang Q, Wang Q, Liang Q,Qi Q

Metabolic Engineering 2014,24:78–86

8.322

10

The ultrastructure of type I collagen at nanoscale: large or small D-spacing distribution?

HaiNan Su, LiYuan Ran, Chen ZH, QiLong Qin, Mei Shi, XiaoYan Song, XiuLan Chen, YuZhong Zhang and BinBin Xie*

Nanoscale

2014,6:8134-8139

7.915

11

The secreted peptide PIP1 amplifies immunity through receptor-like kinase 7

Shuguo Hou, Xin Wang, Donghua Chen, Xue Yang, Mei Wang, David Turra`,Antonio Di Pietro,Wei Zhang*

Plos Pathogens

2014,10(9)

7.758

12

Differences in the adsorption of enzymes onto lignins from diverse types of lignocellulosic biomass and the underlying mechanism

Fenfen Guo, Wenjing Shi, Wan Sun, Xuezhi Li, Feifei Wang, Jian Zhao*, Yinbo Qu

Biotechnology for Biofuels 2014,7:38

7.398

13

Close relationship of a novel Flavobacteriaceae α-amylase with archaeal α-amylases and good potentials for industrial applications

Chunfang Li, Miaofen Du, Bin Cheng, Lushan Wang, Xinqiang Liu, Cuiqing Ma, Chunyu Yang* and Ping Xu

Biotechnology for Biofuels 2014,7:18

7.398

14

A Wheat Allene Oxide Cyclase Gene Enhances

Salinity Tolerance via Jasmonate Signaling1

Yang Zhao, Wei Dong, Naibo Zhang, Xinghui Ai, Mengcheng Wang, Zhigang Huang,Langtao Xiao, and Guangmin Xia*

Plant Physiology

2014,164:1–9

7.367

15

D53: The Missing Link in Strigolactone Signaling.

Kong X1, Zhang M, Ding Z*

Molecular Plant

2014,7(5):761-763

6.885

16

WOX5-IAA17 Feedback Circuit-Mediated Cellular Auxin Response Is Crucial for the Patterning of Root Stem Cell Niches in Arabidopsis.

Tian H1, Wabnik K, Niu T, Li H, Yu Q, Pollmann S, Vanneste S, Govaerts W, Rolcík J, Geisler M, Friml J, Ding Z

Molecular Plant

2014,7(2):277-289

6.885

17

NRGA1, a putative mitochondrial pyruvate carrier, mediates ABA regulation of guard cell ion channels and drought stress responses in Arabidopsis

Li CL, Wang M, Ma XY, Zhang W*

Molecular Plant

2014,7(10):1508-1521

6.885

18

Lipase-nanoporous gold biocomposite modified electrode for reliable detection of triglycerides

Wu Chao, Liu Xueying, Li Yufei, Du Xiaoyu, Wang Xia*, Xu Ping

Biosensors and Bioelectronics

2014, 53(3): 26-23

6.675

19

A versatile and efficient markerless gene disruption system for Acidithiobacillus thiooxidans: application for characterizing a copper tolerance related multicopper oxidase gene

Qing Wen, Xiangmei Liu,* Huiyan Wang and Jianqun Lin

Environmental Microbiology

2014,16(11):3499-3514

6.288

20

Comparative genomics of the marine bacterial genus Glaciecola reveals the high degree of genomic diversity and genomic characteristic for cold-adaptation.

QiLong Qin, BinBin Xie*, Yong Yu, YanLi Shu, JinCheng Rong, YanJiao Zhang, DianLi Zhao, XiuLan Chen, XiYing Zhang, Bo Chen, BaiCheng Zhou, YuZhong Zhang*

Environmental Microbiology

2014,16(6):1642-1653

6.288

21

Diversity and dynamics of the microbial community on decomposing wheat straw during mushroom compost production

Zhang X, Zhong Y, Yang S, Liu W*

Bioresource Technology

2014,17:183-195

5.744

22

Identification of the role of a MAP kinase Tmk2 in Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei)

Wang, M., Y. Dong, Q. Zhao, F. Wang, K. Liu, B. Jiang and X. Fang*

Scientific Reports

2014,4:6732

5.525

23

Enzymatic production of 5-aminovalerate from L-lysine using L-lysine monooxygenase and 5-aminovaleramide amidohydrolase

Liu P., Zhang HW, Lv M, Hu MD, Li Z, Gao C, Xu P, Ma CQ*

Scientific Reports

2014,4:5657

5.525

24

Reconstruction of lactate utilization system inPseudomonas putidaKT2440: a novel biocatalyst for L-2-hydroxy-carboxylate production

Wang YJ, Lv M, Zhang YX, Xiao XY, Jiang TY, Zhang W, Hu CH, Gao C*, Ma CQ, Xu P*

Scientific Reports

2014,4:6939

5.525

25

An activator of mTOR inhibits oxLDL-induced autophagy and apoptosis in vascular endothelial cells and restricts atherosclerosis in apolipoprotein E(-/-) mice

Peng N, Meng N, Wang S, Zhao F, Zhao J, Su L, Zhang S, Zhang Y, Zhao B*, Miao J*

Scientific Reports

2014,4:5519

5.525

26

Usp9x- and Noxa-mediated Mcl-1 downregulation contributes to pemetrexed-induced apoptosis in human non-small-cell lung cancer cells.

J Yan, N Zhong, G Liu, K Chen, X Liu, L Su* and S Singhal

Cell Death and Disease

2014,e1316

5.497

27

Liquefaction of fermentation residue of reed- and corn stover-pretreated with liquid hot water in the presence of ethanol with aluminum chloride as the catalyst

Jie Lu, Xuezhi Li, Ruifeng Yang, Jian Zhao*, Yanjun Liu, Yinbo Qu

Chemical Engineering Journal 2014,247:142–151

5.439

28

Greenhouse gas emissions estimation and ways to mitigate emissions in the Yellow River Delta High-efficient Eco-economic Zone, China

Mingxing Sun, Yi Yuan, Junying Zhang, Renqing Wang, Yutao Wang*

Journal of Cleaner Production 2014,81:89–102

5.315

29

Collaboration between a Soluble C-Type Lectin and Calreticulin Facilitates White Spot Syndrome Virus Infection in Shrimp

XianWei Wang, YiHui Xu, JiDong Xu, XiaoFan Zhao, and JinXing Wang

Journal of Immunology

2014,doi: 10.4049/jimmunol.1400552

5.287

30

Induced and Constitutive DNA Methylation in a Salinity-Tolerant Wheat Introgression Line

Meng Wang, Lumin Qin, Chao Xie, Wei Li, Jiarui Yuan, Lina Kong, Wenlong Yu, Guangmin Xia and

Shuwei Liu*

Plant and Cell Physiology

2014,55(7):1354–1365

4.847

31

β-arrestin2/miR-155/GSK3β regulates transition of 5'-azacytizine-induced Sca-1-positive cells to cardiomyocytes

Zhao J1*, Feng Y, Yan H, Chen Y, Wang J, Chua B, Stuart C, Yin D.

Journal of Cellular and Molecular Medicine

2014,18(8):1562-1570

4.599

32

G-protein-coupled receptor participates in 20-hydroxyecdysone signaling on the plasma membrane

Cai MeiJuan, Dong DuJuan, Wang Yu, Liu PengCheng, Liu Wen, Wang JinXing and Zhao XiaoFan*

Cell Communication & Signaling

2014,12:9

4.592

33

Structural insights into T6SS effector protein Tse3 and Tse3-Tsi3 fromPseudomonas aeruginosareveal a calcium-dependent and membrane-binding mechanism.

Defen Lu, Guijun Shang, Heqiao Zhang, Qian Yu, Xiaoyan Cong,Jupeng Yuan, Fengjuan He, Chunyuan Zhu, Yanyu Zhao, Kun Yin, Yuanyuan Chen, Junqiang Hu, Xiaodan Zhang, Zenglin Yuan, Sujuan Xu,Wei Hu, Huaixing Cang*, Lichuan Gu*

Molecular Microbiology 2014,92(5):1092-1112

4.347

34

Characterization of a Novel Subtilisin-like Protease Myroicolsin from Deep Sea Bacterium Myroides profundi D25and Molecular Insight into Its Collagenolytic Mechanism

LiYuan Ran, HaiNan Su, MingYang Zhou, Lei Wang, XiuLan Chen, BinBin Xie, XiaoYan Song, Mei Shi, QiLong Qin, Xiuhua Pang, BaiCheng Zhou, YuZhong Zhang* and XiYing Zhang*

Journal of Biological Chemistry.

2014,289:6041-6053

4.403

35

Molecular Insight into the Role of the N-terminal Extension in the Maturation, Substrate Recognition, and Catalysis of a Bacterial Alginate Lyase from Polysaccharide Lyase Family 18

Sheng Dong, TianDi Wei, XiuLan Chen, ChunYang Li, Peng Wang, BinBin Xie, QiLong Qin, XiYing Zhang, XiuHua Pang, BaiCheng Zhou and YuZhong Zhang*

Journal of Biological Chemistry

2014,289(43):29558-29569

4.403

36

Structural Basis for Dimerization and Catalysis of a Novel Esterase from the GTSAG Motif Subfamily of Bacterial Hormone-Sensitive Lipase (HSL) Family

PingYi Li, PengJi, ChunYang Li, Yi Zhang, GuangLong Wang, XiYing Zhang, BinBin Xie, QiLong Qin, XiuLan Chen, BaiCheng Zhou and YuZhong Zhang*

Journal of Biological Chemistry. 2014,289(27):19031-19041

4.403

37

Probing the effect of the different N-glycosylation sites on the secretion, activity and stability of cellobiohydrolase I from Trichoderma reesei

Qi F, Zhang W, Zhang F, Chen G, Liu W*

Applied and Environmental Microbiology

2014,80(13)

4.303

38

Distribution, diversity, and activities of sulfur dioxygenases in heterotrophic bacteria.

Liu Honglei, XinYufeng, Xun Luying*

Applied and Environmental Microbiology

2014,80(5):1799-1806

4.303

39

A novel outer membrane protein involved in cellulose and cellooligosaccharide degradation by Cytophaga hutchinsonii

Xiaofei Ji,Ying Wang,Cong Zhang,Xinfeng Bai,Weican Zhang and Xuemei Lu*

Applied and Environmental Microbiology.

2014,80(15):4511-4518

4.303

40

FLP-FRT-based method to obtain unmarked deletions of CHU_3237 (porU) and large genomic fragments of Cytophaga hutchinsonii

Ying Wang, Zhiquan Wang, Jing Cao, Zhiwei Guan and Xuemei Lu*

Applied and Environmental Microbiology.

2014,80(19):6037-6045

4.303

41

A Shrimp C-type Lectin Inhibits Proliferation of the Hemolymph Microbiota by Maintaining the Expression of Antimicrobial Peptides

XianWei Wang,JiDong Xu,XiaoFan Zhao, Gerardo Raul Vasta,and JinXing Wang*

Journal of Biological Chemistry

2014,289(17):11779–11790

4.403

42

C-type Lectin Binds to -Integrin to Promote Hemocytic Phagocytosis in an Invertebrate

XianWei Wang, XiaoFan Zhao, and JinXing Wang*

Journal of Biological Chemistry

2014,289(4):2405–2414

4.403

43

Phospholipase C gamma 1 connects the cell membrane pathway to the nuclear receptor pathway in insect steroid hormone signaling.

Liu Wen, Cai MeiJuan, Zheng Chuan-Chuan, Wang JinXing, Zhao XiaoFan*

Journal of Biological Chemistry

2014,289(19):13026-13041

4.403

44

Juvenile hormone prevents 20-hydroxyecdysone-induced metamorphosis by regulating the phosphorylation of a newly identified Broad Protein

Cai MeiJuan, Liu Wen, Pei XuYang, Li XiangRu, He HongJuan, Wang JinXing, and Zhao XiaoFan*

Journal of Biological Chemistry.

2014,289(38):26630–26641.

4.403

45

In a nongenomic action, steroid hormone 20-hydroxyecdysone induces phosphorylation of cyclin-dependent kinase 10 to promote gene transcription

Liu Wen, Cai MeiJuan, Wang JinXing, Zhao XiaoFan*

Endocrinology

2014,155(5):1738-1750

4.323

46

Development of a genetic system for the deep-sea psychrophilic bacterium Pseudoalteromonas sp. SM9913

ZiChao Yu, DianLi Zhao, LiYuan Ran, ZiHao Mi, ZhaoYu Wu, Xiuhua Pang, XiYing Zhang, HaiNan Su, Mei Shi, XiaoYan Song, BinBin Xie, QiLong Qin, BaiCheng Zhou, XiuLan Chen* and YuZhong Zhang

Microbial Cell Factories.

2014,13:13

4.281

47

Comparative Genomics Provide Insights into Evolution of Trichoderma Nutrition Style

BinBin Xie, QiLong Qin, Mei Shi, LeiLei Chen,YanLi Shu,Yan Luo, XiaoWei Wang, JinCheng Rong, ZhiTingGong, Dan Li, CaiYun Sun, GuiMing Liu, XiaoWei Dong, XiuHua Pang, Feng Huang, Weifeng Liu, XiuLan Chen, BaiCheng Zhou, YuZhong Zhang* and XiaoYan Song*

Genome Biology and Evolution

2014, 6(2):379-390

4.257

48

TIA1 interacts with annexin A7 in regulating vascular endothelial cell autophagy

Huang S, Liu N, Li H, Zhao J, Su L, Zhang Y, Zhang S, Zhao B*, Miao J*.

International Journal of Biochemistry & Cell Biology.

2014,57C:115-122.

4.172

49

Parthenolide induces apoptosis via TNFRSF10B and PMAIP1 pathways in human lung cancer cells.

Xiaofei Zhao, Xiangguo Liu and Ling Su*

Journal of Experimental & Clinical Cancer Research

2014,33:3

4.097

50

Structural and functional analysis of an asymmetric bidirectional promoter inArabidopsis thaliana.

Shi-Juan Liu, Qiu-Juan Yue and Wei Zhang*

Journal of Integrative Plant Biology

2014,4

3.993

51

Biological activities of novel pyrazolyl hydroxamic acid derivatives against human lung cancer cell line A549

Zhang JF, Li M, Miao JY*, Zhao BX*

European Journal of Medicinal Chemistry.

2014,83C:516-525

3.982

52

A one-pot approach to bio-synthesize globotriose and its derivatives from simpler substrates

Xueer Zhao, Yang Zou , Mengyang Xue, Zhongrui Ma, Shuaishuai Wang ,Peng George Wang, Min Chen *

European Journal of Medicinal Chemistry

2014,80:423-427

3.982

53

Diversity of epothilone producers among Sorangium strains in producer-positive soil habitats

Shuguang Li, Lin Zhao, Kui Han, Pengfei Li, Zhifeng Li, Hong Liu, Zhihong Liu, Yuezhong Li*

Microbial Biotechnology

2014,7(2):130-141

3.927

54

Identification and characterization of an ETHE1-like sulfur dioxygenase in extremely acidophilic Acidithiobacillus spp

Huiyan Wang,Shuangshuang Liu,Xiangmei Liu,Xiuting Li,Qing Wen,Jianqun Lin

Applied Microbiology and Biotechnology

2014,98:7511–7522

3.882

55

Biosynthesis of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) from glucose with elevated 3-hydroxyvalerate fraction via combined citramalate and threonine pathway in Escherichia coli

Wang Q, Liu and Qi Q

Applied Microbiology and Biotechnology

2014,98:3923–3931

3.882

56

Sophorolipid production from delignined corncob residueby Wickerhamielladomercqiaevar. sophorolipidCGMCC1576 and Cryptococcus curvatusATCC 96219

Xiaojing Ma &Hui Li &Dongxue Wang &Xin Song*

Applied Microbiology and Biotechnology.

2014,98(1):475-483

3.882

57

A novel exopolysaccharide from deep-sea bacterium Zunongwangia profunda SM-A87: low-cost fermentation, moisture retention, and antioxidant activities

MeiLing Sun, ShengBo Liu, LiPing Qiao, XiuLan Chen, Xiuhua Pang, Mei Shi, XiYing Zhang, QiLong Qin, BaiCheng Zhou, YuZhong Zhang and BinBin Xie*

Applied Microbiology and Biotechnology 2014,98(17):7437-7445

3.882

58

Characterization of a multi-function processive endoglucanase CHU_2103 from Cytophaga hutchinsonii

Cong Zhang,Ying Wang, Zhe Li,Xiangru Zhou,Weican Zhang,Yue Zhao and Xuemei Lu*

Applied Microbiology and Biotechnology

2014,98(15):6679-6687

3.882

59

Arabidopsis thaliana calmodulin-like protein CML24 regulates pollen tube growth by modulating the actin cytoskeleton and controlling the cytosolic Ca2+ concentration

Xue Yang, Shuang-Shuang Wang, Mei Wang, Zhu Qiao, Chan-Chan Bao, Wei Zhang*

Plant Molecular Biology

2014,86(3):225-236

3.874

60

Long-term batch brewing accumulates adaptive microbes, which comprehensively produce more flavorful Chinese liquors

Chuandong Wang, Qi Chen, Qian Wang, Chenghou Li, Yuanyuan Leng, Shuguang Li, Xiuwen Zhou, Wenjun Han, Jungang Li, Xinhong Zhang, Yuezhong Li*

Food Research International 2014,62:894–901

3.871

61

G-protein aq participates in the steroid hormone 20-hydroxyecdysone nongenomic signal transduction

Ren Jing, Li Xiang-Ru, Liu Peng-Cheng, Cai Mei-Juan, Liu Wen, Wang Jin-Xing, Zhao Xiao-Fan*

Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology

2014,144:313–323

3.787

62

Genome-wide identification and phylogenetic analysis of Family-1 UDP glycosyltransferases in maize (Zea mays)

Yanjie Li, Pan Li, Yong Wang, Ruirui Dong, Huimin Yu, and Bingkai Hou*

Planta

2014,239:1265–1279

3.593

63

Increased nitrogen deposition alleviated the competitive effects of the introduced invasive plant Robinia pseudoacacia on the native tree Quercus acutissima.

Luo, Yujie; Guo, Weihua; Yuan, Yifu; Liu, Jian; Du, Ning; *Wang, Renqing

Plant and Soil

2014,385(1-2):63-75

3.581

64

Characterization of high molecular weight glutenin subunit genes from the Ns genome ofPsathyrostachys juncea

Kong LN, Liang Y, Qin LM, Sun L, Xia GM, Liu SW*

Development Genes and Evolution

2014,224(4):189-196

3.543

65

L-Type lectin from the kuruma shrimpMarsupenaeus japonicuspromotes hemocyte phagocytosis

Sen Xu, Lei Wang, Xian-Wei Wang, Yan-Ran Zhao, Wen-Jie Bi, Xiao-Fan Zhao, Jin-Xing Wang*

Developmental and Comparative Immunology

2014,44:397–405

3.543

66

Two novel C-type lectins with a low-density lipoprotein receptor class A domain have antiviral function in the shrimparsupenaeus japonicus

Yi-Hui Xu, Wen-Jie Bi, Xian-Wei Wang, Yan-Ran Zhao, Xiao-Fan Zhao, Jin-Xing Wang*

Developmental and Comparative Immunology

2014,42:323–332

3.543

67

Antibacterial activity of serine protease inhibitor 1 from kuruma shrimpMarsupenaeus japonicus

Zhao YR, Xu YH1, Jiang HS, Xu S, Zhao XF, Wang JX*

Developmental and Comparative Immunology

2014,44(2):261-269

3.543

68

A new type antimicrobial peptide astacidin functions in antibacterial immune response in red swamp crayfishProcambarus clarkii

XiuZhen Shi, XiaoFan Zhao, JinXing Wang*

Development and Comparative Immunology

2014,(43):121–128

3.543

69

Calnexin functions in antibacterial immunity of Marsupenaeus japonicus

Qing Zhang, XiuQing Wang, HaiShan Jiang, WenMing Jia, XiaoFan Zhao, JinXing Wang*

Development and Comparative Immunology

2014,(46):356–363

3.543

70

Role of evolutionarily conserved signaling intermediate in Toll pathways (ECSIT) inmarwupenaeus japonicus

Ding Dinga, Cuijie Kanga*

Development and Comparative Immunology

2014,46.246-254

3.543

71

Proteomic analysis provide new insights into low phosphorus stress responses in maize leaves

Kewei Zhang*, Hanhan Liu, Peilin Tao, Huan Chen

Plos One

2014,9(5):e98215

3.535

72

Cloning and characterization of aPhragmites australisphytochelatin synthase (PaPCS) and achieving Cd tolerance in tall fescue

Zhao C,Xu J, Li Q, Li S, Wang P,Xiang F*

Plos One

2014,9(8):e103771

3.535

73

A Galectin from the Kuruma Shrimp (Marsupenaeus japonicus) Functions as an Opsonin and Promotes Bacterial Clearance from Hemolymph

XiuZhen Shi, Lei Wang, Sen Xu, XiaoWen Zhang, XiaoFan Zhao, Gerardo Raul Vasta, JinXing Wang*

Plos One

2014,e91794

3.535

74

Finding ATF4/p75NTR/IL-8 signal pathway in endothelial-mesenchymal transition by safrole oxide

Ge D, Jing Q, Zhao W, Yue H, Su L, Zhang S, Zhao J*

Plos One

2014,9(4):e92661

3.535

75

Efficient production of (R)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid by using a coupled reconstructed D-lactate dehydrogenase and formate dehydrogenase system

Binbin Sheng,Zhaojuan Zheng, Min Lv,Haiwei Zhang,Tong Qin,Chao Gao*,Cuiqing Ma, Ping Xu

Plos One

2014,9(8):e104204

3.535

76

6-Hydroxy-3-succinoylpyridine hydroxylase catalyzes a central step of nicotine degradation in Agrobacterium tumefaciens S33

Li H., Xie K., Huang H., Wang S*

Plos One

2014,9(7):e103324

3.535

77

Enhancing Production of Alkaline Polygalacturonate Lyase from Bacillus subtilis by Fed-Batch Fermentation

Mouyong Zou, Fenfen Guo, Xuezhi Li*, Jian Zhao*, Yinbo Qu

Plos One

2014,9(3):e90392

3.535

78

Characteristics of Corn Stover Pretreated with Liquid Hot Water and Fed-Batch Semi-Simultaneous Saccharification and Fermentation for Bioethanol Production

Xuezhi Li, Jie Lu, Jian Zhao*, Yinbo Qu

Plos One

2014,9(4):e95455

3.535

79

Purification, Cloning, Characterization, and N-Glycosylation Analysis of a Novel bFructosidase from Aspergillus oryzae FS4 Synthesizing Levan- and Neolevan-Type Fructooligosaccharides

Li Xu., Dongxue Wang., Lili Lu, Lan Jin, Jiawei Liu, Deyong Song, Zhongwu Guo,xiaomin

Min Xiao*

Plos One | DOI:10.1371/journal.pone.0114793 December 12, 2014

3.535

80

Myxobacterial community is a predominant and highly diverse bacterial group in soil niches

Xiuwen Zhou, Shuguang Li, Wei Li, Deming Jiang, Kui Han, Zhihong Wu and Yuezhong Li*

Enviromental Microbiologr Reports

2014,6(1):45–56

3.517

81

Gluconolactone induces cellulase gene expressionin cellulolytic filamentous fungus Trichoderma reesei

Yanbo Kou, Jintao Xu, Yanli Cao, Xinxing Lv, Guolei Zhao, Guanjun Chen,Weixin Zhang* and Weifeng liu

RSC Advances

2014,4:36057-36063

3.485

82

Discovery of a novel fluorescent HSP90 inhibitor and its anti-lung cancer effect

Bai SuYun, Dai Xi, Zhao BaoXiang* and Miao JunYing*

RSC Advances

2014,4:19887-19890

3.485

83

Identification of a Small Molecule Preventing BMSC Senescencein vitroby Improving Intracellular Homeostasis via ANXA7 and Hmbox1

Wang FW, Zhao F, Qian XY, Yu ZZ, Zhao J, Su L, Zhang Y, Zhang SL, Zhao BX*, Miao JY*

RSC Advances

2014,4:56722-56730

3.485

84

Abnormal cerebellar development and Purkinje cell defects inLgl1-Pax2conditional knockout mice

Developmental Biology

2014,395:167-181

3.481

85

Discovery of 2'-hydroxychalcones as autophagy inducer in A549 lung cancer cells

Wang FW, Wang SQ, Zhao BX*, Miao JY*

Organic & Biomolecular Chemistry

2014,12(19):3062-3070

3.367

86

Intracellular β-glucosidases CEL1a and CEL1b are essential for cellulase induction on lactose in Trichoderma reesei

Xu J,Zhao G, Kou Y, Zhang W, Zhou Q, Chen G, Liu W*

Eukaryotic Cell

2014,13(8):1001

3.328

87

Assessing the effect of food mycotoxins on aromatase by using a cell-based system.

Wang YF1, Wong TY, Chan FL, Chen S, Leung LK.

Toxicology In Vitro

2014,28(4),640-646

3.285

88

A fibrinogen-related protein (FREP) is involved in the antibacterial immunity ofMarsupenaeus japonicus

JieJie Sun, JiangFeng Lan, XiuZhen Shi, MingChong Yang, HuiTing Yang,

XiaoFan Zhao, JinXing Wang*

Fish & Shellfish Immunology 2014,39:296-304

3.277

89

Methoprene-tolerant 1 regulates gene transcription to maintain insect larval status

Zhao WenLi, Liu ChunYan, Liu Wen, Wang Di, Wang JinXing, Zhao XiaoFan*

Journal of Molecular Endocrinology

2014,53(1):93-104

3.258

90

Functional characterization of protein kinase CK2 regulatory subunits regulating Penicillium oxalicum asexual development and hydrolytic enzyme production

Yunfeng Lei, Guodong Liu, Zhonghai Li, Liwei Gao, Yuqi Qin*, Yinbo Qu*

Fungal Genetics and Biology 2014,66:44–53

3.231

91

Nanobiomotors of archaeal DNA repair machineries: current research status and application potential

Wenyuan Han, Yulong Shen* and Qunxin She*

Cell & Bioscience

2014,4:32-44

3.188

92

A wheat aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase gene, TaACO1, negatively regulates salinity stress inArabidopsis thaliana.

Donghua Chen, Xiaoyan Ma, Wei Zhang, Guangmin Xia, Mei Wang*

Plant Cell Reports

2014,33:1815-1827

3.187

93

The place of asymmetric somatic hybridization in wheat breeding

Shuwei Liu , Guangmin Xia*

Plant Cell Reports

2014,33:595–603

3.187

94

Fertile introgression products generated via somatic hybridization between wheat andThinopyrum intermedium

Cuiling Li,Aixia Cheng ,Minqin Wang,Guangmin Xia*

Plant Cell Reports

2014,33:633–641

3.187

95

The key players of the primary root growth and development also function in lateral roots in Arabidopsis.

Tian H, Jia Y, Niu T, Yu Q, Ding Z*

Plant Cell Reports

2014,33(5):745-753

3.187

96

Purification of pyranose oxidase from the white rot fungusIrpex lacteusand its cooperation with laccase in lignin degradation.

MingQiang Ai, FangFang Wang, YuZhong Zhang, Feng Huang*

Process Biochemistry

2014,49(12):2191-2198

3.067

97

A recombinant levansucrase from Bacillus licheniformis 8-37-0-1catalyzes versatile transfructosylation reactions

Lili Lu, Feng Fu, Renfei Zhao, Lan Jin, Chunjuan He, Li Xu, Min Xiao*

Process Biochemistry

2014,49:1503-1510

3.067

98

Two distinct phenotypes in pigmented cells of different embryonic origins in eyes of pale ear mice

Jing R, Dong X, Li K, Zhang J, Yan J, Feng L*

Experimental Eye Research

2014,119:35-43

3.035

99

The Ap3b1 gene regulates the ocular melanosome biogenesis and tyrosinase distribution differently from the Hps1 gene

Jing R*, Dong X, Li K, Zhang J, Yan J, Feng L.*

Experimental Eye Research

2014,128:57-66

3.035

100

Heat shock protein 90 maintains the stability and function of transcription factor Broad Z7 by interacting with its Broad-Complex-Tramtrack-Bric-a-brac domain

Cai MeiJuan, XiangRu Li, XuYang Pei, Wen Liu, JinXing Wang and XiaoFan Zhao*

Insect Molecular Biology

2014,23(6),720–732

3.025

101

Functions of Armigeres subalbatus C-type lectins in innate immunity

Shi X Z, Kang C J, Wang S J, et al.

Insect Biochemistry and Molecular Biology

2014,52:102-114

3.025

102

The PDZ-Containing Unconventional Myosin XVIIIA Regulates Embryonic Muscle Integrity in Zebrafish

Cao J, Li S, Shao M, Cheng X, Xu Z*, Shi D*

Journal of Genetics and Genomics

2014,41(8):417-428

3.013

103

Effects of nitrogen addition on growth and photosynthetic characteristics of Acer truncatum seedlings

Guo Xiao, Wang Renqing, Chang Ruiying, Liang Xiaoqin, Wang Chengdong, Luo Yujie, Yuan Yifu,Guo Weihua *

Dendrobiology

2014,72:151-161

0.73

104

Morphological and physiological acclimations to high light exposure by seedlings of two broad-leaved deciduous tree species

Guo Xiao; Wang Renqing; Wang Chengdong; Xu Fei; Zhao Song; Guo Weihua *

Bothalia

2014,44(9):202-224

0.55
Previous: Publications in 2013
Next: Publications in 2015

Shandong University,Jinan,Shandong,China
Copyrights © 2016, School of Life Sciences,Shandong University.All rights reserved.