Home About Us News Agency Faculty and staff Research Education Announcement Contact Us
Research
Publication
Publication  
Publications in 2012
Release date: 2016/12/26  Article Source:Original site     Editor: admin    Views:

Number

Title

Authors

Journal

5-Year IF

1

Crystal structures of STING protein reveal basis for recognition of cyclic di-GMP

Guijun Shang, Deyu Zhu, Ning Li, Junbing Zhang, Chunyuan Zhu, Defen Lu, Cuilan Liu, Qian Yu, Yanyu Zhao, Sujuan Xu, Lichuan Gu*

Nature Structural & Molecular Biology

2012,19(7):725-727

11.681

2

Structural insight into the ISC domain of VibB fromVibrio choleraeat atomic resolution: a snapshot just before the enzymatic reaction

Shiheng Liu, Conggang Zhang, Ning Li, Bei Niu, Mengyuan Liu, Xiuhua Liu, Tiandi Wei, Deyu Zhu, Yan Huang, Sujuan Xu and Lichuan Gu*

Acta Crystallogr D Biol Crystallography

2012,68(Pt 10):1329-1338

8.751

3

Structural insight of a concentration-dependent mechanism by which Y diV inhibitsEscherichia coliflagellum biogenesis and motillity

Bingqing Li, Ning Li, Feng Wang, Liming Guo, Yan Huang, Xiuhua Liu, Tiandi Wei, Deyu Zhu, Cuilan Liu, Hongfang Pan, Sujuan Xu, Hong-Wei Wang, Lichuan Gu*

Nucleic Acid Research 2012,40(21):11073-11085

8.647

4

IndelFR: a database of indels in protein structures and their flanking regions

Zheng Zhang, Cheng Xing, Lushan Wang, Bin Gong*, and Hui Liu

Nucleic Acids Research

2012, 40:D512–D518

8.647

5

Improvement of xylose fermentation in respiratory-deficient xylose-fermentingSaccharomyces cerevisiae

Peng B,Shen Y, Li X, Chen X, Hou J, Bao X*

Metabolic Engineering

2012,14(1):9-18

8.322

6

Engineering of an N-acetylneuraminic acid synthetic pathway inEscherichia coli

J Kang1, P Gu, Y Wang, Y Li, F Yang, Q W, Q Qi*

Metabolic Engineering

2012,14:623-629

8.322

7

Structural insights into a uniqueLegionella pneumophilaeffector LidA recognizing both GDP and GTP bound Rab1 in their active stste

Wei Cheng, Kun Yin, Defen Lu, Bingqing Li, Deyu Zhu, Yuzhen Chen, Hao Zhang, Sujuan Xu, Jijie Chai, Lichuan Gu*

Plos Pathogens

2012,8(3):e1002528.

7.758

8

UGT87A2, an Arabidopsis glycosyltransferase, regulates flowering time viaFLOWERING LOCUS C

Wang B, Jin SH, Hu HQ, Sun YG, Wang YW, Han P, Hou BK*.

New Phytologist

2012,194:666-675

7.554

9

Proper regeneration fromin vitroculturedArabidopsis thalianarequires the miRNA directed action of an auxin response factor

Meng Qiao, Zhongjuan Zhao, Yuguang Song, Zhenhua Liu, Lingxue Cao, Shuo Li and Fengning Xiang*

Plant Journal

2012,71:14-22

6.468

10

Genetic structure of three fosmid-fragments encoding 16S rRNA genes of the Miscellaneous Crenarchaeotic Group (MCG): Implications for physiology and evolution of marine sedimentary archaea

PingYi Li1, BinBin Xie*, XiYing Zhang, QiLong Qin, HongYue Dang, XuMin Wang, XiuLan Chen, Jun Yu and YuZhong Zhang*

Environmental Microbiology 2012,14(2):467-479

6.288

11

PKCδ Regulates Death Receptor 5 Expression Induced by PS-341 through ATF4- ATF3/CHOP axis in Human Lung Cancer Cells

Xu L, Su L, Liu X*

Molecular Cancer Therapeutics

2012,11(10):2174-2182

6.095

12

Efficient utilization of hemicellulose hydrolysate for propionic acid production usingPropionibacterium acidipropionici

Zhen Liu1, Cuiqing Ma*, Chao Gao

Bioresource Technology

2012,114:711-714

5.744

13

Efficient bioconversion of l-threonine to 2-oxobutyrate using whole cells ofPseudomonas stutzeriSDM

Zhang Wen, Gao Chao, Che Bin, Ma Cuiqing *

Bioresource Technology

2012,110:719-722

5.744

14

Biocatalytic production of (2S,3S)-2,3-butanediol from diacetyl using whole cells of engineeredEscherichiacoli

Li Lixiang, Wang Yu, Zhang Lijie, Ma Cuiqing* ,Xu ping*

Bioresource Technology

2012,115:111-116

5.744

15

Efficient conversion of 1,2-butanediol to (R)-2-hydroxybutyric acid using whole cells of Gluconobacter oxydans.

Gao Chao, Zhang Wen1, Xu Ping*

Bioresource Technology

2012,115:75-78

5.744

16

Improved cellulase production via disruption of PDE01641 in cellulolytic fungus Penicilliumdec

Y Zhang, J Zhang, P Xiao, Tianhong Wang*, Yinbo Qu*

Bioresource Technology

2012,123:733-737

5.744

17

Application of T-DNA insertional mutagenesis for improving cellulase production in the filamentous fungusTrichoderma reesei.

Zhong Yaohua1, Wang X, Yu H, Liang S, Wang Tianhong*.

Bioresource Technology

2012,110:572-577

5.744

18

Synthesis of galactooligosaccharides by CBD fusion β-galactosidase immobilized on cellulose.

Lili Lu1, Shuze Xu, Renfei Zhao, Dayu Zhang, Zhengyi Li, Yumei Li, Min Xiao*

Bioresource Technology

2012,116:327-333

5.744

19

Cell surface engineering of α-L-rhamnosidase for naringin hydrolysis.

Qian Liu1, lili Lu1, Min Xiao*

Bioresource Technology

2012,123:144-149

5.744

20

The effect of novel magnetic nanoparticles on vascular endothelial cell function in vitro and in vivo

Su L1, Han L, Ge F, Zhang SL, Zhang Y, Zhao BX, Zhao J, Miao JY*.

Journal of Hazardous Materials

2012,15;235-236

5.641

21

Call for papers for a special issue addressing “Green Universities and Environmental Higher Education for Sustainable Development in China and Other Emerging Countries”

Yutao Wang*, Renqing Wang

Journal of Cleaner Production

2012,21:I-II

5.315

22

An exopolysaccharide fromTrichoderma pseudokoningiiand its apoptotic activity on human leukemia K562 cells

Huang TT, Lin J, Cao JF, Zhang PY, Bai YG, Chen GC, Chen KS*

Carbohydrate Polymers

2012,89(20):701-708

4.689

23

Phosphate starvation of maize inhibits lateral root formation and alters gene expression in the lateral root primordium zone

Zhaoxia Li, Changzheng Xu, Kunpeng Li, Shi Yan, Xun Qu and Juren Zhang*

BMC Plant Biology

2012,12:89

doi:10.1186/1471-2229-12-89

4.604

24

Salermide Upregulates Death Receptor 5 Expression through the ATF4-ATF3-CHOP Axis and Leads to Apoptosis in Human Cancer Cells.

Liu G1, Su L, Hao X, Zhong N, Zhong D, Singhal S, Liu X*.

Journal of Cellular and Molecular Medicine

2012;16(7):1618-1628

4.599

25

Unique iron coordination in the iron-chelating molecule vibriobactin help Vibrio cholera evade the mammalian siderocalin-mediated immune response

Ning Li, Conggang Zhang, Bingqing Li, Xiuhua Liu, Yan Huang, Sujuan Xu, Lichuan Gu*

Journal of Biological Chemistry

2012,287(12):8912-8919

4.403

26

N-Glycoform Diversity of Cellobiohydrolase I fromPenicilliumdecumbens and Synergism of Nonhydrolytic Glycoform in Cellulose Degradation

Le Gao, Feng Gao, Lushan Wang, Cunliang Geng, Lianli Chi, Jian Zhao, Yinbo Qu*

Journal of Biological Chemistry

2012,287(19)15906-15915

4.403

27

Elastolytic mechanism of a novel M23 metalloprotease pseudoalterin from deep-sea Pseudoalteromonas sp. CF6-2:cleaving not only glycyl bonds in the hydrophobic regions, but also peptide bonds in the hydrophilic regions involved in cross-linking

Hui-Lin Zhao, Xiu-Lan Chen, Bin-Bin Xie, Ming-Yang Zhou, Xiang Gao, Xi-Ying Zhang, Bai-Cheng Zhou, Anthony S. Weiss and Yu-Zhong Zhang*

Journal of Biological Chemistry

2012,287(47):39710-39720

4.403

28

Molecular insights into the terminal energy acceptor in cyanobacterial phycobilisome

Xiang Gao, Tian-Di Wei, Nan Zhang, BinBin Xie, HaiNan Su, XiYing Zhang, XiuLan Chen BaiCheng Zhou, ZhiXin Wang, JiaWei Wu* Yuzhong Zhang*

Molecular Microbiology

2012,85(5):907-915

4.347

29

Development of a markerless gene replacement system forAcidithiobacillus ferrooxidansand construction of a pfkB mutant

Huiyan Wang, Xiangmei Liu*, Shuangshuang Liu, Yangyang Yu, Jianqun Lin, Jianqiang Lin, Xin Pang, and Jian Zhao

Applied and Environmental Microbiology

2012,78:1826-1835

4.303

30

Relative catalytic efficiency ofldhL-andldhD-encoded products is crucial for the optical purity of lactic acid produced by Lactobacillus strains

Zheng Zhaojuan, Sheng Binbin, Ma Cuiqing*,Xu Ping*

Applied and Environmental Microbiology

2012,78(9):3480-3483

4.303

31

Characterization of Bacterial Polysaccharide Capsules and Detection in the Presence of Deliquescent Water by Atomic Force Microscopy

HaiNan Su, ZhiHua Chen, ShengBo Liu, LiPing Qiao, XiuLan Chen, HaiLun He, Xian Zhao, BaiCheng Zhou and YuZhong Zhang*

Applied and Environmental Microbiology

2012,78(9):3476-3479

4.303

32

Development of simvastatin selection marker for hyperthermophilic acidophile,sulfolobus islandicus

Zheng T, Huang H, Zhang C, Ni J, She Q, Shen Y*

Applied and Environmental Microbiology

2012,78(2):568-574

4.303

33

Rationally re-designed mutation of NAD-independent L-lactate dehydrogenase: high optical resolution of racemic mandelic acid by the engineeredEscherichia coli

Jiang Tianyi, Gao Chao, Dou Peipei, Ma Cuiqing*,Xu Ping*

Microbial Cell Factories

2012,11:151

4.281

34

One-step of tryptophan attenuator inactivation and promoter swapping to improve the production of L-tryptophan inEscherichia coli.

Pengfei Gu, Fan Yang, Junhua Kang, Qian Wang and Qingsheng Qi*.

Microbial Cell Factories

2012,11:30

doi:10.1186/1475-2859-11-30

4.281

35

A strategy of gene overexpression based on tandem repetitive promoters inEscherichia coli

Mingji Li, Junshu Wang, Yanping Geng, Yikui Li, Qian Wang, Quanfeng Liang and Qingsheng Qi*

Microbial Cell Factories

2012,11:19.

4.281

36

Surface and biological activity of sophorolipid molecules producedbyWickerhamiella domercqiaevar. sophorolipid CGMCC 1576,

XJ Ma, LJ Shao, H Li, J Shen, Xin Song*

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

2012,376:165-172

4.269

37

Tenderization effect of cold-adapted collagenolytic protease MCP-01 on beef meat at low temperature and its mechanism

GuoYan Zhao, MingYang Zhou, Hui-Lin Zhao, XiuLan Chen*, BinBin Xie, XiYing Zhang, HaiLun He, BaiCheng Zhou, YuZhong Zhang

Food Chemistry

2012,134:1738-1744

4.232

38

Synthesis of galactosyl sucralose by β-galactosidase fromLactobacillus bulgaricusL3

Lili Lu, Shuze Xu, Lan Jin, Dayu Zhang, Yumei Li, Min Xiao*

Food Chemistry

2012,134(1): 269-275

4.232

39

A butyrolactone derivative suppressed lipopolysaccharide-induced autophagic injury through inhibiting the autoregulatory loop of p8 and p53 in vascular endothelial cells

Meng N, Zhao J, Su L, Zhao B*, Zhang Y, Zhang S, Miao J*

International Journal of Biochemistry & Cell Biology

2012,44(2):311-319

4.172

40

Phosphatidylcholine-specific phospholipase C /heat shock protein 70 (Hsp70) / transcription factor B-cell translocation gene 2 signaling in rat bone marrow stromal cell differentiation to cholinergic neuron-like cells

Shao J, Sun C, Su L, Zhao J, Zhang S, Miao J*

International Journal of Biochemistry & Cell Biology

2012,44(12):2253-2260

4.172

41

Structural insight into functioning of Pseudomonas peptidoglycan-hydolase Tse1 ang its immunity protein Tsi1

Guijun Shang, Xiuhua Liu, Defen Lu, Junbing Zhang, Ning Li, Chunyuan Zhu, Shiheng Liu, Qian Yu, Yanyu Zhao, Heqiao Zhang, Junqiang Hu, Huaixing Cang, Sujuan Xu, Lichuan Gu*

Biochemical Journal

2012,448(2):201-211

4.116

42

Mapping quantitative trait loci conferring resistance to rice black-streaked virus in maize (Zea maysL.).

Junwen Luan,Fei Wang ,Yujie Li ,Bin Zhang,Juren Zhang*

Theoretical and Applied Genetics

2012,125:781-791

4.115

43

Cultivable alginate lyase-excreting bacteria associated with the arctic brown algalaminaria

Dong S, Yang J, Zhang XY, Shi M, Song XY, Chen XL*, Zhang YZ

Marine Drugs

2012,10:2481-2491

4.031

44

A chemical small molecule induces mouse embryonic stem cell differentiation into functional vascular endothelial cells via Hmbox1

Han L, Shao J, Su L, Gao J, Wang S, Zhang Y, Zhang S, Zhao BX, Miao J*

Stem Cells and Development

2012,21(15):2762-2769

3.978

45

An efficient xylose-fermenting recombinantSaccharomyces cerevisiaestrain obtained through adaptive evolution and its global transcription profile

Yu Shen, Xiao Chen, Bingyin Peng, Liyuan Chen, Jin Hou, Xiaoming Bao*

Applied Microbiology and Biotechnology

2012,96(4):1079-1091

3.882

46

A novel cold-active xylanase from the cellulolytic myxobacteriumSorangium cellulosumSo9733-1: gene cloning, expression, and enzymatic characterization

ShuYun Wang, Wei Hu, XiaoYu Lin, ZhiHong Wu*, YueZhong Li

Applied Microbiology and Biotechnology

2012,93(4):1503-1512

3.882

47

Bioconversion of D-galactose to D-tagatose: continuous packed bed reaction with an immobilized thermostable L-arabinose isomerase and efficient purification by selective microbial degradation

Min Liang, Min Chen, Xinying Liu, Yafei Zhai, Xianwei Liu*, Houcheng Zhang*, Min Xiao, Peng Wang

Applied Microbiology and Biotechnology

2012,93(4):1469-1474

3.882

48

A new locus affects cell motility, cellulose binding, and degradation byCytophaga hutchinsonii

Ji X., Xu Y., Zhang C., Chen N., Lu X *

Applied microbiology and biotechnology

2012,96 (1):161-170

3.882

49

Development of ReplicativeoriCPlasmids and Their Versatile Use in Genetic Manipulation ofCytophaga hutchinsonii

Yuanxi Xu, Xiaofei Ji, Ning Chen, Pengwei Li, Weifeng Liu and Xuemei Lu*

Applied Microbiology and Biotechnology

2012,93(2):697-705

3.882

50

Identification of differentially expressed genes in sorghum (Sorghum bicolor) brown midrib mutants

Li Yana, Shuwei Liua,Shuangyi Zhao,YaliKang, Duoxiang Wang, Tongwei Gu , ZhanguoXinc, Guangmin Xia, ∗and Yinghua Huang ∗

Physiologia Plantarum

2012,146:375-387

3.799

51

The roles of integrin β4 in vascular endothelial cells

Li Wang, ZhiWu Dong, Yun Zhang, JunYing Miao*

Journal of Cellular Physiology

2012,227(2):474-478

3.752

52

Mod(mdg4) participates in hormonally regulated midgut programmed cell death during metamorphosis

Cai MeiJuan, Liu Wen, He HongJuan, Wang JinXing, Zhao XiaoFan*

Apoptosis

2012,17:1327-1339

3.617

53

Overexpression of the phosphatidylinositol synthase gene fromZea maysin tobacco plants alters the membrane lipids composition and improves drought stress tolerance

ShuMei Zhai, Qiang Gao, HongWei Xue, ZhenHua Sui, GuiDong Yue, AiFang Yang, JuRen Zhang*

Planta

2012,235:69-84

3.593

54

A novel pathogen-binding gC1qR homolog, FcgC1qR, in the Chinese white shrimp,Fenneropenaeus chinensis

Li XC, Du ZQ, Lan JF, Zhang XW, Mu Y, Zhao XF, Wang JX*

Developmental and Comparative Immunology

2012,36(2):400-407

3.543

55

A vector that expresses VP28 of WSSV can protect red swamp crayfish from white spot disease

Mu Y, Lan JF, Zhang XW, Wang XW, Zhao XF, Wang JX*

Developmental and Comparative Immunology

2012,36(2):442-449

3.543

56

Identification and characterization of an amphioxus matrix metalloproteinase homologue BbMMPL2 responding to bacteria challenge

Zhang Y, Zhang H, Kong Y, Feng L. *

Developmental and Comparative Immunology

2012,37(3-4):371-380

3.543

57

Overexpression ofThellungiella halophilaH+-pyrophosphatase Gene Improves Low Phosphate Tolerance in Maize

Laming Pei, Jiemin Wang, Kunpeng Li, Yongjun Li, Bei Li, Feng Gao, and Aifang Yang*

Plos One

2012,7(8):e43501

3.535

58

The dynamic changes of DNA methylation and histone modifications of salt responsive transcription factor genes in soybean.

Yuguang Song, Dandan Ji, Shuo Li, Peng Wang, Qiang Li, Fengning Xiang*

Plos One

2012,7(7):e41274

3.535

59

GSK-3 activity is critical for the orientation of the cortical microtubules and the dorsoventral axis determination in zebrafish embryos

Shao M, Lin Y, Liu Z, Zhang Y, Wang L, Liu C, Zhang H.*

Plos One

2012;7(5):e36655

3.535

60

TRBP and eIF6 homologue inMarsupenaeus japonicusplay crucial roles in antiviral response

Wang S, Chen AJ, Shi LJ, Zhao XF, Wang JX*

Plos One

2012,7(1):e30057

3.535

61

Fine Tuning of the Lactate and Diacety1 Production through Promoter Engineering inLactococcus Lactis

Tingting Guo, Jian Kong*, Li Zhang, Chenchen Zhang, Shumin Hu

Plos One

2012,7(4):1-10

3.535

62

DNA Builds and Strengthens the Extracellular Matrix in Myxococcus xanthus Biofilms by Interacting with Exopolysaccharides

Wei Hu, Lina Li, Shivani Sharma, Jing Wang, Ian McHardy, Renate Lux, Zhe Yang, Xuesong He, James K. Gimzewski, Yuezhong Li, Wenyuan Shi*

Plos One

2012,12,26

3.535

63

Acidithiobacillus caldusSulfur Oxidation Model Based on Transcriptome Analysis between the Wild Type and Sulfur Oxygenase Reductase Defective Mutant

Linxu Chen, Yilin Ren, Jianqun Lin*, Xiangmei Liu, Xin Pang, Jianqiang Lin

Plos One

2012,9,e39470

3.535

64

Efficient 2,3-butanediol production from cassava powder by a crop-biomass-utilizer,Enterobacter cloacaesubsp.dissolvensSDM

Wang Ailong, Xu Youqiang, Ma Cuiqing*

Plos One

2012,7(7):e40442

3.535

65

NAD-Independent L-lactate dehydrogenase required for L-lactate utilization inPseudomonas stutzeri SDM

Gao Chao, Ma Cuiqing*, Li Lixiang, Xu Ping*

Plos One

2012,7:e36519

3.535

66

Efficient Production of Pyruvate from DL-Lactate by the Lactate-Utilizing StrainPseudomonas stutzeriSDM

Gao Chao, Qiu Jianhua, Ma Cuiqing*, Xu Ping

Plos One

2012,7:e40755

3.535

67

Ras GTPases Modulate Morphogenesis, Sporulation and Cellulase Gene Expression in the Cellulolytic FungusTrichoderma reesei

Jiwei Zhang, Yanmei Zhang, Yaohua Zhong, Yinbo Qu*, Tianhong Wang*

Plos One

2012,7(11):e48786

3.535

68

Structural and Functional Characterization of Mature Forms of Metalloprotease E495 from Arctic Sea-Ice BacteriumPseudoalteromonassp. SM495

HaiLun He, Jun Guo, XiuLan Chen, BinBin Xie, XiYing Zhang, Yong Yu, Bo Chen, BaiCheng Zhou, and YuZhong Zhang*

Plos One

2012,7(4):e35442

3.535

69

Antimicrobial Peptide Trichokonin VI-Induced Alterations in the Morphological and Nanomechanical Properties ofBacillus subtilis

HaiNan Su., ZhiHua Chen, XiaoYan Song*, XiuLan Chen, Mei Shi, BaiCheng Zhou, Xian Zhao, YuZhong Zhang*

Plos One

2012,7(9):e45818

3.535

70

The existence and diversity of myxobacteria in lakemud – a previously unexplored myxobacteria habitat

Shuguang Li, Xiuwen Zhou, Pengfei Li, Kui Han, Wei Li, Zhifeng Li, Zhihong Wu and Yuezhong Li*

Environmental Microbiology Reports

2012,4(6),587-595

3.517

71

Small GTPase Rab4b participates in the gene transcription of 20-hydroxyecdysone and insulin pathways to regulate glycogen level and metamorphosis

Hou Li, Cai MeiJuan, Liu Wen, Song Qian, Zhao XiaoFan*

Developmental Biology

2012,371:13–22

3.481

72

Crystal structure of Periplasmic Catecholate-Siderophore Binding protein VctP from Vibrio cholerae at 1.7Å Resolution

Xiuhua Liu, Qian Du, Zhi Wang, Shiheng Liu, Ning Li, Ying Chen, Chunyuan Zhu, Deyu Zhu, Tiandi Wei, Yan Huang, Sujuan Xu, Lichuan Gu*

Febs Letter

2012,586(8):1240-1244

3.478

73

Dissection of the functional domains of an archaeal Holliday junction helicase

Hong Y1, Chu M, Li Y, Ni J, Sheng D, Hou G, She Q, Shen Y*

DNA Repair

2012,11:102-111

3.445

74

Differential Involvement of -Glucosidases fromHypocrea jecorinain Rapid Induction of Cellulase Genes by Cellulose and Cellobiose

Qingxin Zhou Jintao Xu,Yanbo Kou, Xinxing Lv, Xi Zhang, Guolei Zhao, Weixin Zhang, Guanjun Chen, and Weifeng Liu*

Eukaryotic Cell

2012,11(11):1371-1381

3.328

75

Transcriptome profile analysis of resistance induced by burdock fructooligosaccharide in tobacco

Guo MR, Chen KS, Zhang PY*.

Journal of Plant Physiology

2012,169:1511-1519

3.241

76

Involvement ofFenneropenaeus chinensisCathepsin C in antiviral immunity

Wang S, Shi LJ, Liu N, Chen AJ, Zhao XF, Wang JX*

Fish Shellfish Immunology

2012,33(4):821-828

3.277

77

Identification of an amphioxus intelectin homolog that preferably agglutinates gram-positive over gram-negative bacteria likely due to different binding capacity to LPS and PGN

Jie Yan, Jianfeng Wang, Yaqi Zhao, Jingye Zhang, Changcun Bai, Changqing Zhang, Chao Zhang, Kailin Li, Haiqing Zhang*, Xiumin Du*, Lijun Feng*

Fish Shellfish Immunology

2012,33:11-20

3.277

78

Human vascular endothelial cells reduce sphingosylphosphorulcholine-induced smooth muscle cell contraction in coculture system through integrin β4 and Fyn

Ge D, Meng N, Su L,Zhang Y, Zhang SL, Miao JY, Zhao J*

Acta Pharmacologica Sinica

2012,33:57-65

3.085

79

Purification and characterization of a flavin reductase from the biodesulfurizing bacteriumMycobacterium goodiiX7B

Li Qian,Zhang Zhengzhi, Ma Cuiqing*, Gu Lichuan*,Xu Ping

Process Biochemistry

2012,47:1144-1149

3.067

80

Development of a method for the efficient release of N-glycans from glycoproteins generating native deglycosylated proteins

Shengjun Wang, Chuanliang Ma, Huili Yu, Changgan Huang, Qingsheng Qi∗

Enzyme and Microbial Technology 2012,51:139-142

3.064

81

Incremental truncation of PHA synthases results in altered product specificity

Qian Wang, Yongzhen Xia, Quan Chen, Qingsheng Qi∗

Enzyme and Microbial Technology 2012,50:293-297

3.064

82

The steroid hormone 20-hydroxyecdysone upregulated the protein phosphatase 6 for the programmed cell death in the insect midgut

Wang ChuanXu, Zheng WeiWei,Liu PengCheng, Wang JinXing, Zhao XiaoFan*

Amino Acids

2012,43(2):963-971

3.064

83

The knockdown ofHa-GRIM-19by RNA interference induced programmed cell death

Dong DuJuan, Liu PengCheng, Wang JinXing, XiaoFan Zhao*

Amino Acids

2012,42(4):1297-307

3.064

84

Participation of haemocytes in fat body degradation via cathepsin L expression. Insect Molecular Biology

Zhai Xiang and Zhao Xiao-Fan*

Insect Molecular Biology

2012,21(5):521-534

3.025

85

Molecular cloning and characterization of an endogenous digestive β-glucosidase from the midgut of the fungus-growing termiteMacrotermes barneyi

Wu Y, Chi S, Yun C, Shen Y, Tokuda G, Ni J*.

Insect Molecular Biology

2012,21:604-614

3.025

86

Shifts in microbial community function and structure along the successional gradient of coastal wetlands in Yellow River Estuary

Yue Yu, Hui Wang, Jian Liu, Qiang Wang, Tianlin Shen, Weihua Guo, Renqing Wang*

European Journal of Soil Biology

2012,49:12-21

2.473
Previous: Publications in 2011
Next: Publications in 2013

Shandong University,Jinan,Shandong,China
Copyrights © 2016, School of Life Sciences,Shandong University.All rights reserved.